GEA IRAN

خواب پاييزه یا درمانسی (FALL DORMANCY) ، يكي  از ويژگي هاي مهم در انتخاب رقم یونجه است كه بر سازگاري ، عملكرد و كيفيت علوفه و نیز ماندگاری و دوام سطح سبز آن تاثير مي گذارد.

درمانسی یا خواب پاييزه به وسـيله انـدازه گيـري ميـزان رشد ( افزايش بلندي گياه ) در طي فصل پاييز تعيين مي شود . ركـود پـا ييزه يـك و يژگـي بـه طور كامل ژنتيكي است و در حقيقت يك پاسخ فيزيولوژيك از سوي گياه به كـاهش دمـا و کم شدن طول روز است و به عنوان معياري براي سنجش کیفیت زمستان گذراني يونجـه تعریف مي شود.

براي درك بهتر از ميزان خواب پا ييزه در رقـم هـا و اكوتيـپ هـاي يونجـه ، این موضوع از درجه 1 تا 11 درجه بندي گرديده است .

رقم هاي دسته يك بيشترين خواب پـائيزه را داشته و رقم هاي دسته یازده بدون خواب پائيزه هستند.
رقمهاي بدون خواب پاييزه در پاييز بلندتر بوده و رشد بيشتري در طي دو فصل پا ييز و زمستان (جداي از شرايط محيطي) نسبت به رقم هاي داراي ركود پاييزه پایین تر دارند.

 
رقم هاي بـدون (يـا داراي كمتـرين ) خـواب پـا ييزه بـه علت ادامه رشد در طي دو فصل پاييز و زمستان، در طي بهار به سرعت به رشـد خـود ادامـه داده و پس از هر چين برداري نيز توان جايگزيني سطح سبز بالاتري دارند .

ولي اين رقـم هـا در عمل توانايي زمستان گـذراني را در منـاطق بـا زمـستان هـاي طـولاني و سـرد را نخواهنـد داشت. لذا بايستي در انتخاب رقم به شرايط منطقه توجه كرد و در صورتي كه منطقه داراي زمستانهاي سرد و طولاني باشد حداقل بايد از اكوتيپ داراي خواب پاييزه استفاده كرد.

در ديگر مناطق استفاده از رقم هاي بدون ركود پاييزه و يا با درجه هاي بالاتر در دسته بنـدي توصيه مي شود. قابل يادآوري است كه امروزه رقمهايي در چرخه اصلاح هستند كـه رابطـه بين ركود پاييزه و زمستان گذراني در آنها تا حد امكان در حال حذف شدن است.

درمانسی در بذر یونجه ایتالیایی GEA 

بذر یونجه ایتالیایی GEA ، دارای امتیاز درمانسی 7 از 11 است و این بدان معنی است که این بذر خواب پاییزه عمیق که مختص مناطق بسیار سردسیر مشابه اروپای شرقی است را ندارد اما در عین حال بسیار مساعد انواع آب و هوای کشور ایران است .

مطلب فوق بدین معنی است که بذر یونجه ایتالیایی GEA ، همانطور که مناسب مناطق جنوب کشور و عرضهای پایین جغرافیایی است در عین حال بسیار مناسب و مساعد آب و هوای عرضهای شمالی کشور است و این موضوع در عمل هم ثابت شده است .

بذر یونجه ایتالیایی GEA ، همانطور که مناسب کشت در استان خوزستان است به همان اندازه مناسب کاشت در استان سرد و خنکی مثل همدان و آذربایجان نیز هست .

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Verified by MonsterInsights