GEA IRAN

برداشت يونجه ایتالیایی GEA تازه ،در شرایط 70 تا 85 درصد رطوبت بوده كه براي انبار كردن مي بايست به 20 تا 25 درصد كاهش يابد. براي كاهش رطوبت ممكن است علوفه را در يونجه زار به طور طبيعي براي مدت چند ساعت تا چند روز، بسته به دماي محيط و شرايط جوي نگه داشته و يا از گرمكن ها و خشك كردن یونجه به صورت مصنوعي استفاده كرد.
هريك از روش هاي برداشت يونجه ایتالیایی با هدر رفت كمي و كيفي همراه است. 5 تا 15 درصد ماده خشك در شرايط خشك كردن طبيعي در يونجه زار در نتيجه فعاليت آنزيمها از بين مي رود، خرد شدن و ريختن برگ ها نيز موجب كاهش كيفيت محصول ميشود، چون درصد پروتئين برگ ها بيش از ساقه است، 70 درصد از پروتئين گياه و 90 درصد كاروتن (ويتامين) در برگ ها جمع شده است لذا تابش دراز مدت آفتاب، شبنم و باران باعث هدر رفت مواد غذايي گياه مي شود.

در مناطق مرطوب و باراني، بهترين روش برداشت یونجه ایتالیایی آن است كه تا حد امكان فاصله زماني بين درو تا گرد آوري از يونجه زار كوتاه شود.

آزمايش ها نشان داده كه روش خشك كردن علوفه به صورت آزاد در يونجه زار 32 درصد افت و خشك كردن در انبار 26 درصد و با روش سيلو كردن 14 درصد افت پروتئين نسبت به كل پروتئين محصول را به همراه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Verified by MonsterInsights