GEA IRAN

دستگاههای بذر کار یونجه ایتالیایی gea

اهمیت تنظیم دستگاه های بذر کار در کاشت بذر یونجه ایتالیایی GEA

يكي از عامل هاي مهم در تعین ميزان بذر یونجه ایتالیایی GEA مورد استفاده، واسنجي (كاليبراسيون) دستگاه كارنده بذر یونجه است. اندازه بذر در بين گياهان علوفه اي، رقم هاي مختلف يونجه و حتي در توده هاي مختلف از يك رقم بذري يونجه مي تواند بسيار متفاوت باشد.

از سوي ديگر چون بذرهاي يونجه ایتالیایی GEA ، پيش از كاشت با قارچكش ها تلقيح شده يا پوشش دار مي شوند، از اينرو پيش از اقدام به كاشت حتما بايستي به تنظيم كارنده ها با توجه به اندازه بذر اقدام شود.

تنظيم موزع بذركار به طور چشمگيري مصرف بذر را تعديل كرده و با توزيع يكنواخت آن باعث ايجاد تراكم يكنواخت در سراسر یونجه زار شده و از اين طريق از واكاري جلوگيري مي شود.

ميزان بذر در شرايط مختلف و با هدف هاي زراعي مختلف متفاوت خواهد بو د. در صورتي كه هدف از كاشت، توليد بذر يونجه باشد، در اين صورت ميزان بذر كشت شده كمتر از حالت توليد علوفه در نظر گرفته مي شود. چون در حالت توليد علوفه تراكم بالا باعث نفوذ كمتر نور به بخشهاي دروني تاج پوشش گيا ه (كانوپي) شده و از اينرو كيفيت علوفه توليدي افزايش يافته و بخشهاي خشبي ساقه ها كمتر خواهند بود.

مقدار مناسب بذر یونجه

ميزان بذر در خاك هاي با بافت رسي نسبت به خاك هاي لومي- شني و يا لومي- رسي بيشتر بوده و تا دو برابر هم مي تواند افزايش داشته باشد. چون شمار بذر در هر كيلوگرم در ارقام مختلف يونجه بسيار متفاوت بوده و از 500 هزار عدد بذر در هر كيلوگرم متفاوت مي باشد، لذا تعيين ميزان بذر مورد نياز با توجه به وزن هزار دانه رقم انتخابي ضروري به نظر ميرسد.
ميزان بذر 45-50 کیلوگرم در هکتار برای کاشت علوفه ای و مقدار بذر 25-30 کیلو گرم در هکتار برای تولید بذر و با فاصله رديف تا حدود 25 سانتيمتر براي يونجه زار توليد علوفه و فاصله رديف 60-75 سانتيمتر براي يونجه زار توليد بذر در نظر گرفته مي شود.

عمق مناسب كاشت بذر یونجه ایتالیایی GEA

عمق كاشت در استقرار سطح سبز يونجه داراي اهميت بالايي است. از آنجائي كه بذرهاي گياه يونجه بسيار كوچك بوده و ذخائر بذر براي رساندن لپه ها به سطح خاك (در خاكهاي عميق) كافي نيست، لذا نمي توانند در عمق زیاد خاك جوانه بزنند.

همچنين عمق كاشت بايستي به گونه اي تنظیم شود كه بذر توسط خاك پوشانده شده و رطوبت لازم براي جوانه زني آن تأمين شود. همچون از ديگر مديريت ها، تعيين عمق كاشت تحت تاثیر نوع بافت خاك خواهد بود.

به طور كلي، بر پايه تحقيقات انجام شده ،بهترین عمق كاشت برای بذر یونجه ایتالیایی GEA حدود 1 سانتيمتر مي باشد. بذر يونجه ایتالیایی در خاك هاي ماسه اي بهتر از خاك هاي لومي و آن هم بهتر از خاكهاي رسي جوانه مي زند از اينرو در خا كهاي سنگين بذر را از عمق سانتي متري مي توان كشت كرد .ولي در خا كهاي رسي عمق كاشت بذر نبايد از 2 سانتي متری بيشتر باشد.
عمق كاشت به شرايط رطوبتي خاك نيز بستگي دارد. اگر رطوبت خاك براي جوانه زني بذور يونجه كافي باشد، عمق كاشت را كمتر در نظر گرفته، ولي در خا كهاي خشك بذرها عميق تر كشت ميشوند.
يك نكته كليدي در تعيين عمق كاشت براي همه ي رقمهاي يونجه اين است كه عمق كاشت يونجه نبايد بيشتر از 10 برابر قطر بذر باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Verified by MonsterInsights