GEA IRAN

مقالات

دستگاههای بذر کار یونجه ایتالیایی gea

دستگاههای بذرکار در کاشت بذر یونجه ایتالیایی gea

يكي از عامل هاي مهم در تعین ميزان بذر یونجه ایتالیایی GEA مورد استفاده، واسنجي (كاليبراسيون) دستگاه كارنده بذر یونجه است. اندازه بذر در بين گياهان علوفه اي، رقم هاي مختلف يونجه و حتي در توده هاي مختلف از يك رقم بذري يونجه مي تواند بسيار متفاوت باشد.

ادامه مطلب »
Verified by MonsterInsights